skip to Main Content
bg-lgtbi-6

NO AMAGAR-SE: EL DRET D’ASIL I LES PERSONES LGTBI

bg-lgtbi-6

NO AMAGAR-SE:
EL DRET D’ASIL I LES PERSONES LGTBI

LA SITUACIÓ DEL
COL·LECTIU LGTBI AL MÓN

Arreu del món, ser una persona LGBTI, fins i tot en l’àmbit privat, pot suposar una sanció, una pena de presó o, fins i tot, la mort.

69

països encara criminalitza les relacions entre parelles del mateix sexe

11

d’aquests països poden ser castigades amb pena de mort, i a 6 realment
s’implementa aquesta condemna

icon-lgtbi

A molts països, les orientacions sexuals no normatives es consideren malalties mentals, malgrat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l’homosexualitat del seu catàleg de malalties el 1991.
En el cas de les persones trans, la disfòria de gènere encara es considera una malaltia mental al catàleg de l’OMS.

LA SITUACIÓ DEL
COL·LECTIU LGTBI AL MÓN

Arreu del món, ser una persona LGBTI, fins i tot en l’àmbit privat, pot suposar una sanció, una pena de presó o, fins i tot, la mort.

69

països encara criminalitza les relacions entre parelles del mateix sexe

11

d’aquests països poden ser castigades amb pena de mort, i a 6 realment
s’implementa aquesta condemna

icon-lgtbi

A molts països, les orientacions sexuals no normatives es consideren malalties mentals, malgrat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l’homosexualitat del seu catàleg de malalties el 1991.
En el cas de les persones trans, la disfòria de gènere encara es considera una malaltia mental al catàleg de l’OMS.

Des de 2008 s’han reportat 3.664 assassinats de persones trans a 74 països del món. 

Font:  https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf

> VEURE MAPA

Aquestes dades, però, no son completes: a l’Àfrica, per exemple, la comunitat trans és invisibilitzada i té moltes dificultats per denunciar aquest tipus de morts.
Font: Transrespect. Observatorio de Personas Trans Asesinadas – TvT (transrespect.org) 

Des de 2008 s’han reportat
3.664 assassinats
de persones trans a 74 països del món

Font:  https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf

> VEURE MAPA

Aquestes dades, però, no son completes: a l’Àfrica, per exemple, la comunitat trans és invisibilitzada i té moltes dificultats per denunciar aquest tipus de morts.
Font: Transrespect. Observatorio de Personas Trans Asesinadas – TvT (transrespect.org) 

LGTBI
ACLARIM CONCEPTES
lgtbi-noamagarse-conceptes
LGTBI
ACLARIM CONCEPTES
lgtbi-noamagarse-conceptes-1
lgtbi-noamagarse-conceptes-2
lgtbi-noamagarse-conceptes-3
lgtbi-noamagarse-conceptes-4
lgtbi-noamagarse-conceptes-5
lgtbi-noamagarse-conceptes-6
persones-transgenere-no-amagarse
ccar no amagarse
CONEIX LES SEVES HISTÒRIES

elles són algunes de les protagonistes

testimoni-ivan
testimoni-hamida
testimoni-peter
testimoni-maria
testimoni-vadym
testimoni-mahmoud
testimoni-ivan
testimoni-hamida

> VEURE MÉS

bandera-lgtbi
EL DRET D'ASIL

En l’àmbit de l’asil, la persecució és tot acte mitjançant el qual es viola greument els drets fonamentals d’una persona per motius ètnics, de religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social.

run-lgtbi-1

Les persones LGBTI pateixen greus violacions dels seus drets fonamentals. Des de violència i abusos, fins a discriminació severa i criminalització. Totes aquestes vulneracions dels drets de les persones LGBTI poden ser raó per demanar asil a l’estat espanyol. Si coneixes persones susceptibles de patir persecució al seu país d’origen, ens pots escriure a ccar@ccar-cear.org.

llibre-lgtbi-1

Si vols més informació sobre les persecucions per motius d’orientació sexual i identitat de gènere o el dret d’asil, pots consultar la nostra publicació sobre asil LGBTI, Fugir per no amagar-se, Les persones refugiades LGTBI+ a Catalunya o la relatoria de les jornades sobre asil de persones trans Persones trans refugiades: Benvingudes a quedar-se?.

BONES PRÀCTIQUES EN L’ACOLLIDA DE PERSONES
AMB NECESSITATS DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL DEL COL·LECTIU LGTBI
bones-practiques-no-amagarse
BONES PRÀCTIQUES EN L’ACOLLIDA DE PERSONES
AMB NECESSITATS DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL DEL COL·LECTIU LGTBI
bones-practiques-1-no-amagarse
bones-practiques-2-no-amagarse
bones-practiques-3-4-5-no-amagarse
que-podem-fer-lgtbi
que-podem-fer-1-lgtbi
que-podem-fer-2-lgtbi
que-podem-fer-3-lgtbi
que-podem-fer-41-lgtbi
que-podem-fer-42-lgtbi
que-podem-fer-51-lgtbi-1
que-podem-fer-52-lgtbi-1
bandera-lgtbi
GLOSSARI

A

Agent de persecució

Qui perpetren, o existeix un temor fundat que perpetrin, els actes (en el cas del dret d’asil) o els danys greus (en el cas de la protecció subsidiària). Aquests agents poden ser:

a) estatals: quan la persecució o els danys greus són exercits per l’Estat o per alguna de les seves estructures;
b) no estatals: abasten a les persones, grups o comunitats que actuen fora de l’àmbit de l’Estat però on aquest promou, permet o tolera la persecució o els danys, o no és capaç de proporcionar una protecció efectiva.

La Llei d’Asil espanyola inclou també un tercer tipus:
c) els partits o organitzacions que controlin l’Estat o una part considerable del territori.

Assetjament

Comportament agressiu repetit destinat a ferir a algú. Pot ser físic, mental, i/o emocional. Als països europeus, l’homofòbia i la transfobia són amb sovint causa d’assetjament.

B

Bifòbia

Aversió o discriminació contra les persones bisexuals.

Bisexual

Persona que se sent atreta física, romàntica i/o emocionalment tant per homes com per dones. No ha d’implicar atracció dels dos sexes al mateix temps, ni tampoc una atracció per igual.

C

Cisgènere

Persona amb una identitat de gènere que es correspon amb el sexe biològic assignat al néixer.

D

Discriminació

Tracte diferenciat i desigual cap a una persona o un grup de persones en diversos àmbits de la vida social en funció d’una o diverses categories, siguin aquestes reals, atribuïdes o imaginàries, tals com la cultura, el gènere, l’edat o la classe social. La discriminació és un acte que limita o perjudica l’accés a drets de les persones afectades. La discriminació no és considerada per si mateixa com a persecució en el marc del dret d’asil, exceptuant les seves expressions particularment atroces i que, per si mateixes, constitueixen una violació greu dels humans. No obstant això, un patró persistent i generalitzat de discriminació que resulti en conseqüències substancialment perjudicials per a la persona o per al grup, justifica la necessitat de protecció internacional.

Diversitat

Enfocament de la igualtat que persegueix celebrar les diferències entre les persones.

Diversitat sexual

Multiplicitat de possibilitats de situar-nos pel que fa als nostres desitjos i afectivitats.

Expressió de gènere

Manifestació externa de la pròpia identitat de gènere, generalment, expressada a través del comportament de gènere “masculí” o “femení”, roba, tall de cabell, veu o característiques del cos.

G

Gai

Normalment descriu a un home que se sent atret física, romàntica i/o emocionalment de manera perdurable per altres homes. El terme gai també es pot utilitzar per a descriure tant homes com dones lesbianes.

Gènere

Relació d’homes i dones basada en la identitat, les condicions, les funcions i les responsabilitats -segons han estat construïdes i definides per la societat i la cultura-, assignades a un sexe i l’altre. Per tant, el gènere no és estàtic ni innat, sinó que adquireix un sentit, tenint en compte una base sociocultural al llarg del temps.

H

Heteronormativitat

Règim social, polític i econòmic l’única forma del qual acceptable i normal d’expressió dels desitjos sexuals i afectius, així com de la pròpia identitat, és la heterosexualitat, la qual pressuposa que el masculí i el femení són substancialment complementaris pel que fa al desig. Això vol dir, que tant les preferències sexuals com els rols i les relacions que s’estableixen entre els individus dins de la societat, han de donar-se sobre la base del binari ‘masculí-femení’, havent de coincidir sempre el ‘sexe biològic’ amb la identitat de gènere i els desitjos assignats socialment a aquest.

Heterosexual

Persona que sent atracció física, romàntica i/o emocional cap a persones del sexe oposat.

Homofòbia

Aversió o discriminació contra les persones homosexuals. Aquest terme s’utilitza molt sovint com a paraigües sota el qual posar totes les discriminacions de les persones LGBTI.

I

Identitat de gènere

Vivència interna i individual del gènere tal com cada persona el sent, la qual pot correspondre o no amb el sexe assignat al moment del seu naixement, incloent-hi la vivència personal del cos (que podria involucrar o no la modificació de l’aparença o la funció corporal a través de mitjans mèdics, quirúrgics o d’altre tipus, sempre que la mateixa hagi estat lliurement escollida).

Intersexual

Individu que neix amb una anatomia reproductiva o sexual i/o amb patrons dels cromosomes que semblen no ajustar-se a les típiques nocions biològiques d’home o dona. Aquestes condicions poden ser evidents al néixer, a la pubertat, o poden descobrir-se en una revisió mèdica. Una persona intersexual pot identificar-se com home o com dona i la seva orientació sexual pot ser lesbiana, gai, bisexual o heterosexual.

L

Lesbiana

Dona que se sent atreta física, romàntica i/o emocionalment de manera perdurable per altres dones.

Lesbofòbia

Aversió o discriminació contra les dones lesbianes.

LGBTI

És un terme que es refereix al conjunt d’individus amb una preferència sexual i/o identitat de gènere diferents a les considerades com a normatives (lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals). No obstant això, aquesta denominació funciona, en general, com una sort d’identitat col·lectiva per a totes aquelles persones que no s’identifiquen com a heterosexuals i cisgèneres, encara que no en tots els casos aquestes se sentin representades o conformes dins d’aquest terme que pretén englobar-los.

També es fa servir el terme LGBT i altres combinacions de sigles menys comuns com LGBTIQ.

LGBTIfòbia

Terme que fa referència a l’aversió o discriminació a les persones LGBTI.

O

Orientació sexual

Capacitat de cada persona de sentir una atracció emocional, afectiva i/o sexual per persones d’un gènere diferent del seu, del seu mateix gènere, o de més d’un gènere, així com la capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb aquestes persones.

P

Persecució

Acte mitjançant el qual es viola greument els drets fonamentals d’una persona per motius ètnics, de religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social.

R

Reassignació de sexe

Procediment quirúrgic al que es sotmeten les persones transgènere que volen canviar els seus òrgans sexuals.

S

Sexe

Descripció biològica d’home i dona que no determina necessàriament el comportament.

T

Transgènere

Persona amb una identitat de gènere que no es correspon amb el sexe biològic assignat al néixer. És important remarcar que això no té res a veure amb la seva orientació sexual. Una persona transgènere pot ser heterosexual, homosexual o bisexual.

Transsexual

Persona transgènere que fa la transició per tal de canviar el seu sexe.

Trans

Concepte que engloba totes les identitats que impliquen una identitat de gènere no normativa, comprenent persones transgèneres i transsexuals.

Transfòbia

Aversió o discriminació contra les persones trans.

V

Violència sexual i basada en el gènere

Qualsevol acte de violència que generi, o potencialment generi, sofriment físic, sexual o psicològic, o que s’infringeixi a algú a causa del seu sexe o gènere, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si ocorre en la vida pública com a privada. La violència basada en gènere engloba la violència contra les dones i els homes per la seva forma d’experimentar i expressar el seu gènere i les seves sexualitats.

CONTACTE

A BARCELONA:
c/ Junta del comerç 26, baixos
08001 Barcelona.
Telf 93 301 25 39
Fax 93 417 03 43

A SABADELL:
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Telf 93 725 30 51

A SANT BOI DE LLOBREGAT
Carrer Frederic Mistral 2, Sant Boi de Llobregat
Telf 93 628 97 60
Demanar cita prèvia: ccar@ccar-cear.org
Horari: Dimecres de 10:00h a 13:30h

ccar@ccar-cear.org

O ompliu el formulari següent:

A BARCELONA:
c/ Junta del comerç 26, baixos
08001 Barcelona.
Telf 93 301 25 39
Fax 93 417 03 43

A SABADELL:
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Telf 93 725 30 51

A SANT BOI DE LLOBREGAT
C/ Ramon Llull s/n
(Escola Ciutat Cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 004 51 58

Escriviu-nos a

ccar@ccar-cear.org
Logo_CCAR_Positive_1
logos-lgtbi-footer
Back To Top